Revizor je povezan sa finansijskim informacijama kada stavi svoj izvještaj u prilog tim informacijama ili pristane da se njegovo ime dovede u profesionalnu vezu sa izvještajem.