Metod direktnog posmatranja ljudi i poslovnih događaja revizoru pruža jedinstvenu mogućnost da ostvari uvid u stvarno stanje kako se odvijajaju poslovni događaji nezavisno od službenih izvještaja i drugih službenih dokumenata. Direktno posmatranje može pružiti jasan pregled osnovnih problema, iz perspektive odozdo prema gore, što se zatim može uporediti sa slikom koja je data u službenim izvještajima. Posmatranje je i prilika da se utvrdi kako se u praksi primjenjuju interna pravila, postupci i procedure i da se uporedi njihova praktična primjena u odnosu na pisani materijal. Posmatarnje je i prilika da se utvrde odnosi i relacije između različitih organizacionih dijelova učesnika u procesu.