Uvjeravanje revizora može biti razumno i ograničeno, pri čemu je „razumno“ viši stepen uvjeravanja. Kada se daje ograničeno uvjeravanje, u zaključcima revizije se navodi da, na osnovu provedenih postupaka, nije utvrđeno ništa što bi moglo revizora navesti da vjeruje kako predmet revizije nije u skladu sa datim kriterijumima. Postupci koji se provode kod revizija s ograničenim uvjeravanjem su ograničeni, u smislu onoga što je neophodno kako bi se steklo razumno uvjeravanje, ali se očekuje da je nivo uvjeravanja, prema profesionalnoj procjeni revizora, od značaja za predviđenog korisnika.

Izvještaj sa ograničenim uvjeravanjem ukazuje na ograničenost prirode uvjeravanja koje se pruža. Tipičan primjer je zaključak o provođenju preporuka finansijske revizije.

Vidjeti i pod: Angažovanje kojim se pruža ograničeno uvjeravanje.