Увјеравање ревизора може бити разумно и ограничено, при чему је „разумно“ виши степен увјеравања. Када се даје ограничено увјеравање, у закључцима ревизије се наводи да, на основу проведених поступака, није утврђено ништа што би могло ревизора навести да вјерује како предмет ревизије није у складу са датим критеријумима. Поступци који се проводе код ревизија с ограниченим увјеравањем су ограничени, у смислу онога што је неопходно како би се стекло разумно увјеравање, али се очекује да је ниво увјеравања, према професионалној процјени ревизора, од значаја за предвиђеног корисника.

Извјештај са ограниченим увјеравањем указује на ограниченост природе увјеравања које се пружа. Типичан примјер је закључак о провођењу препорука финансијске ревизије.

Видјети и под: Ангажовање којим се пружа ограничено увјеравање.