Glavna studija kao jedan od faza revizije učinka počinje sa donošenjem odluke o glavnoj studiji i njena svrha je implementacija plana revizije učinka. Odluku o provođenju glavne studije, na osnovu Predstudijskog memoranduma sa planom revizije učinka i matricom dizajna donosi menadžment vrhovne revizijske institucije. Sastavni dio Odluke je Predstudijski memorandum sa planom revizije učinka. S obzirom na to da je Predstudijski memorandum sastavni dio odluke o provođenju glavne studije informacije kao što su revizorska pitanja i potpitanja, obim revizije, kriterijumi revizije, izvori i načini prikupljanja revizijskih dokaza ne navode se u Odluci.