Odgovornost za pripremanje i prezentaciju finansijskih izvještaja se razlikuje u okviru i između pravnih sistema. Pored toga, u pravnom sistemu se može razdvojiti odgovornost za pripremanje finansijskih izvještaja i odgovornost za odobravanje ili predstavljanje finansijskih izvještaja. Primjeri lica koja mogu biti odgovorna za prezentovanje finansijskih izvještaja pojedinačnih entiteta (kao što su javne službe ili sl.) uključuju lice koje rukovodi entitetom (direktor ili izvršni direktor) i predsjednika centralnog finansijskog organa. Odgovornost za pripremu konsolidovanih finansijskih izvještaja države kao cjeline obično ima predsjedavajući centralnog finansijskog organa i ministar finansija (ekvivalentna funkcija).

Pri izražavanju mišljenja revizora obavezno se u posebnom pasusu „Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje“ ističe koje odgovoran za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa MRS JS i MSFI i šta ta odgovornost obuhvata. Takođe, kod mišljenja o usklađenosti, kada se revizija usklađenosti provodi zajedno sa revizijom finansijskih izvještaja, u posebnom pasusu „Odgovornost rukovodstva za usklađenost“ jasno se navodi ko je (pored odgovornosti za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja) odgovoran da osigura da su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije iskazane u finansijskim izvještajima u skladu s propisima kojima su regulisane.