Одговорност за припремање и презентацију финансијских извјештаја се разликује у оквиру и између правних система. Поред тога, у правном систему се може раздвојити одговорност за припремање финансијских извјештаја и одговорност за одобравање или представљање финансијских извјештаја. Примјери лица која могу бити одговорна за презентовање финансијских извјештаја појединачних ентитета (као што су јавне службе или сл.) укључују лице које руководи ентитетом (директор или извршни директор) и предсједника централног финансијског органа. Одговорност за припрему консолидованих финансијских извјештаја државе као цјелине обично има предсједавајући централног финансијског органа и министар финансија (еквивалентна функција).

При изражавању мишљења ревизора обавезно се у посебном пасусу “Одговорност руководства за финансијске извјештаје” истиче које одговоран за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја у складу са МРС ЈС и МСФИ и шта та одговорност обухвата. Такође, код мишљења о усклађености, када се ревизија усклађености проводи заједно са ревизијом финансијских извјештаја, у посебном пасусу “Одговорност руководства за усклађеност” јасно се наводи ко је (поред одговорности за припрему и фер презентацију финансијских извјештаја) одговоран да осигура да су активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима у складу с прописима којима су регулисане.