Obim revizije učinka na jasan način definiše obim, vremenski okvir i prirodu revizije koju treba provesti. Prilikom definisanja obima revizije, neophodno je paziti da se ispitivanjem obuhvate aktivnosti i procesi validni za razumijevanje i predstavljanje pojave u cjelini, te da date preporuke mogu biti implementirane u cjelokupnom predmetu revizije. Pri određivanju obima revizije treba imati u vidu da obuhvat revizije bude u funkciji ostvarivanja postavljenih ciljeva revizije.

Utvrđivanje obima revizije u reviziji učinka podrazumijeva odgovore na sljedeća pitanja:

Šta? Koji problem se revidira – koji programi, aktivnosti i procesi, na koja pitanja se traži odgovor odnosno koje hipoteze se testiraju.

Ko? Koje institucije javnog sektora imaju određene uloge, nadležnosti i odgovornosti vezano za predmet revizije (revizijski problem) i koje institucije javnog sektora će biti podvrgnute reviziji.

Kada? Koji vremenski period će biti obuhvaćen revizijom. Revizija učinka revidira duži vremenski period od nekoliko godina, radi pouzdanosti rezultata revizije vremenski period ne biti trebalo da bude kraći od tri godine. Vremenski period može biti i duži, a dužina vremenskog perioda opredjeljena je vrstom i prirodom revizijskog problema.

Gdje? Na kojim lokacijama će se provoditi ispitivanje. Utvrđivanje lokacija na kojima će se provoditi ispitivanje opredjeljuje angažovanje određenih resursa revizije kao i troškove revizije.