Обим ревизије учинка на јасан начин дефинише обим, временски оквир и природу ревизије коју треба провести. Приликом дефинисања обима ревизије, неопходно је пазити да се испитивањем обухвате активности и процеси валидни за разумијевање и представљање појаве у цјелини, те да дате препоруке могу бити имплементиране у цјелокупном предмету ревизије. При одређивању обима ревизије треба имати у виду да обухват ревизије буде у функцији остваривања постављених циљева ревизије.

Утврђивање обима ревизије у ревизији учинка подразумијева одговоре на сљедећа питања:

Шта? Који проблем се ревидира – који програми, активности и процеси, на која питања се тражи одговор односно које хипотезе се тестирају.

Ко? Које институције јавног сектора имају одређене улоге, надлежности и одговорности везано за предмет ревизије (ревизијски проблем) и које институције јавног сектора ће бити подвргнуте ревизији.

Када? Који временски период ће бити обухваћен ревизијом. Ревизија учинка ревидира дужи временски период од неколико година, ради поузданости резултата ревизије временски период не бити требало да буде краћи од три године. Временски период може бити и дужи, а дужина временског периода опредјељена је врстом и природом ревизијског проблема.

Гдје? На којим локацијама ће се проводити испитивање. Утврђивање локација на којима ће се проводити испитивање опредјељује ангажовање одређених ресурса ревизије као и трошкове ревизије.