Situacija čiji ishod zavisi od budućih aktivnosti ili događaja koji nisu pod direktnom kontrolom subjekta revizije, ali mogu da utiču na finansijske izvještaje.