Pogrešni iskazi koje je revizor prikupio tokom revizije i koji nisu ispravljeni.