Napomene sadrže informacije o osnovi za sačinjavanje finansijskih izvještaja, računovodstvenim politikama i druge informacije pored onih koje su prezentovane u izvještaju o finansijskom stanju, izvještaju o finansijskom učinku, izvještaju o promjenama sredstava/kapitala i izvještaju o novčanim tokovima. U napomenama se nalaze narativni opisi ili raščlanjivanja stavki objelodanjenih u navedenim izvještajima kao i informacije o stavkama koje ne ispunjavaju uslove za priznavanje u tim izvještajima ali postoji obaveza njihovog objelodanjivanja (zakonska ili po standardima).