Напомене садрже информације о основи за сачињавање финансијских извјештаја, рачуноводственим политикама и друге информације поред оних које су презентоване у извјештају о финансијском стању, извјештају о финансијском учинку, извјештају о промјенама средстава/капитала и извјештају о новчаним токовима. У напоменама се налазе наративни описи или рашчлањивања ставки објелодањених у наведеним извјештајима као и информације о ставкама које не испуњавају услове за признавање у тим извјештајима али постоји обавеза њиховог објелодањивања (законска или по стандардима).