Naknadno praćenje predstavlja jednu od faza svake pojedine revizije. Praćenje se fokusira na to da li je revidirani subjekt proveo preporuke revizije, da li je adekvatno riješio problematična pitanja iznesena u revizorskom izvještaju, uključujući i sve šire implikacije. U cjelokupnom sistemu ekstenog nadzora VRI igraju značajnu ulogu u praćenju mjera koje preduzima odgovorna strana kao odgovor na pitanja istaknuta u izvještaju o reviziji. U slučaju da su mjere koje preduzme revidirani subjekt nedovoljne ili nezadovoljavajuće, može postojati potreba da VRI o tome izradi dodatni izvještaj.