Накнадно праћење представља једну од фаза сваке поједине ревизије. Праћење се фокусира на то да ли је ревидирани субјект провео препоруке ревизије, да ли је адекватно ријешио проблематична питања изнесена у ревизорском извјештају, укључујући и све шире импликације. У цјелокупном систему екстеног надзора ВРИ играју значајну улогу у праћењу мјера које предузима одговорна страна као одговор на питања истакнута у извјештају о ревизији. У случају да су мјере које предузме ревидирани субјект недовољне или незадовољавајуће, може постојати потреба да ВРИ о томе изради додатни извјештај.