Naknadni pregled je faza procesa revizije koja se provodi u vremenskom diskontinuitetu u odnosu na druge faze procesa revizije i odnosi se i na finansijsku reviziju i na reviziju učinka. U Republici Srpskoj je Zakonom definisan rok od 60 dana (od dana konačnog revizorskog izvještaja) u kome su revidirane institucije obavezne da sačine i dostave akcioni plan za sprovođenje preporuka revizije učinka, odnosno odgovor u kojem iznose radnje koje su preduzete radi prevailaženja propusta i nepravilnosti utvrđenih u izvještaju finansijske revizije. Vrijeme koje je potrebno za implementaciju prepuruka opredjeljeno je karakterom, kompleksnosti i ročnosti preporuka. Za subjekte kod kojih se finansijska revizija provodi svake godine odnosno tamo gdje je prisutan kontinuitet u reviziji nalazi i zaključci u vezi sa preduzetim aktivnostima, odnosno provođenjem preporuka navode se u samom izvještaju u poglavlju „Provođenje preporuka iz prethodnog izvještaja“. Za subjekte i revizije koje se ne vrše u kontinuitetu Glavna služba za reviziju povremeno provodi posebne vrste angažmana na provjeri statusa ranije datih preporuka i o tome se izdaje izvještaj u obliku zaključka da li su i u kojoj mjeri date preporuke provedene.

Kod revizije učinka, provjera da li su preporuke provedene i da li su aktivnosti iz akcionih planova samih subjekata dovele do realizacije preporuka revizije, vrši se periodičnim angažovanjem u tzv. naknadnim pregledima revizije učinka, o čemu se sačinjava izvještaj.

Dakle, naknadni pregled u finansijskoj reviziji koji se provodi kao poseban angažman rezultira dokumentom „Izvještaj o statusu preporuka datih prilikom finansijske revizije subjekta za 20xx. godinu, a naknadni pregled u reviziji učinka rezultira dokumentom pod nazivom „Naknadni pregled provođenja preporuka iz Izvještaja revizije učinka. Oba dokumenta su javni dokumenti koji se objavljuju na internet stranici Glavne službe za reviziju kao izvještaji o angažovanju.