Накнадни преглед је фаза процеса ревизије која се проводи у временском дисконтинуитету у односу на друге фазе процеса ревизије и односи се и на финансијску ревизију и на ревизију учинка. У Републици Српској је Законом дефинисан рок од 60 дана (од дана коначног ревизорског извјештаја) у коме су ревидиране институције обавезне да сачине и доставе акциони план за спровођење препорука ревизије учинка, односно одговор у којем износе радње које су предузете ради преваилажења пропуста и неправилности утврђених у извјештају финансијске ревизије. Вријеме које је потребно за имплементацију препурука опредјељено је карактером, комплексности и рочности препорука. За субјекте код којих се финансијска ревизија проводи сваке године односно тамо гдје је присутан континуитет у ревизији налази и закључци у вези са предузетим активностима, односно провођењем препорука наводе се у самом извјештају у поглављу „Провођење препорука из претходног извјештаја“. За субјекте и ревизије које се не врше у континуитету Главна служба за ревизију повремено проводи посебне врсте ангажмана на провјери статуса раније датих препорука и о томе се издаје извјештај у облику закључка да ли су и у којој мјери дате препоруке проведене.

Код ревизије учинка, провјера да ли су препоруке проведене и да ли су активности из акционих планова самих субјеката довеле до реализације препорука ревизије, врши се периодичним ангажовањем у тзв. накнадним прегледима ревизије учинка, о чему се сачињава извјештај.

Дакле, накнадни преглед у финансијској ревизији који се проводи као посебан ангажман резултира документом „Извјештај о статусу препорука датих приликом финансијске ревизије субјекта за 20xx. годину, а накнадни преглед у ревизији учинка резултира документом под називом „Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка. Оба документа су јавни документи који се објављују на интернет страници Главне службе за ревизију као извјештаји о ангажовању.