Događaji koji se dešavaju između datuma finansijskih izvještaja i datuma izvještaja revizora, kao i činjenice koje su revizoru postale poznate poslije datuma revizorskog izvještaja.