Formalno izraženo mišljenje revizora o tome da li su finansijski izvještaji istinito i objektivno prezentovani, u svim bitnim (materijalno značajnim) aspektima, odnosno daju istinit i objektivan prikaz u skladu sa pravilima i propisima finansijskog izvještavanja (odnosno, primjenljivim okvirom finansijskog izvještavanja). Fraze koje se koriste za izražavanje mišljenja revizora o finansijskim izvještajim su: „daju istinit i objektivan prikaz“ ili „istinito i objektivno prikazuju“ ili „na fer način prikazuju sve bitne segmente“, što su sinonimi.

Revizija finansijskih izvještaja koja se provodi u skladu s Međunarodnim standardima revizije (MSR) i relevantnim etičkim zahtjevima omogućava revizoru da formira takvo mišljenje. Pozivanje na „finansijske izvještaje“ podrazumijeva „kompletan set finansijskih izvještaja opšte namjene“. Kao osnovu za mišljenje revizora, MSR zahtijevaju da revizor u razumnoj mjeri stekne uvjeravanje da finansijski izvještaji uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno pogrešne iskaze bilo da je uzrok kriminalna radnja ili greška. Uvjeravanje u razumnoj mjeri predstavlja visok ali ne i apsolutan stepen uvjeravanja.

U zavisnosti od mandata revizije (u Republici Srpskoj je to definisano u čl. 18 Zakona) finansijska revizija uključuje reviziju finansijskih izvještaja i reviziju sklađenosti, te se i za usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa značajnim zakonskim i drugim propisima, takođe izražava mišljenje revizora. (Bitno je napomenuti da je u različitim zemljama na različite načine definisan mandat i okvir za reviziju usklađenosti, koja može da se provodi u kombinaciji sa revizijom finansijskih izvještaja ili zasebno ili u kombinaciji sa revizijom učinka, a u nekim jurisdikcijama vrhovna revizijska institucija ima i ovlaštenja i djelokrug slične sudskim, pa se tako i nazivaju revizorskim sudom. (O ovome više pod: Modeli organizovanja VRI).