Формално изражено мишљење ревизора о томе да ли су финансијски извјештаји истинито и објективно презентовани, у свим битним (материјално значајним) аспектима, односно дају истинит и објективан приказ у складу са правилима и прописима финансијског извјештавања (односно, примјенљивим оквиром финансијског извјештавања). Фразе које се користе за изражавање мишљења ревизора о финансијским извјештајим су: “дају истинит и објективан приказ” или “истинито и објективно приказују” или “на фер начин приказују све битне сегменте”, што су синоними.

Ревизија финансијских извјештаја која се проводи у складу с Међународним стандардима ревизије (МСР) и релевантним етичким захтјевима омогућава ревизору да формира такво мишљење. Позивање на “финансијске извјештаје” подразумијева “комплетан сет финансијских извјештаја опште намјене”. Као основу за мишљење ревизора, МСР захтијевају да ревизор у разумној мјери стекне увјеравање да финансијски извјештаји узети у цјелини, не садрже материјално погрешне исказе било да је узрок криминална радња или грешка. Увјеравање у разумној мјери представља висок али не и апсолутан степен увјеравања.

У зависности од мандата ревизије (у Републици Српској је то дефинисано у чл. 18 Закона) финансијска ревизија укључује ревизију финансијских извјештаја и ревизију склађености, те се и за усклађеност активности, финансијских трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и другим прописима, такође изражава мишљење ревизора. (Битно је напоменути да је у различитим земљама на различите начине дефинисан мандат и оквир за ревизију усклађености, која може да се проводи у комбинацији са ревизијом финансијских извјештаја или засебно или у комбинацији са ревизијом учинка, а у неким јурисдикцијама врховна ревизијска институција има и овлаштења и дјелокруг сличне судским, па се тако и називају ревизорским судом. (О овоме више под: Модели организовања ВРИ).