Meksička deklaracija o nezavisnosti VRI (prema važećoj nomenklaturi pod oznakom INTOSAI-P 10) koja proizilazi iz Limske deklaracije i oslanja se na nju, detaljnije obrađuje osam suštinskih principa koje priznaju vrhovne revizijske institucije (VRI), a to su:

Princip 1: Postojanje odgovarajućeg i efektivnog ustavnog/statutarnog/zakonodavnog okvira i de facto primijenjena odredbi ovog okvira,

Princip 2: Nezavisnost rukovodilaca i članova (kolegijalnih institucija) VRI, uključujući i sigurnost mandata i zakonskog imuniteta prilikom uobičajenog obavljanja njihovih dužnosti;

Princip 3: Dovoljno širok mandat i puno diskreciono pravo, u obavljanju funkcije VRI;

Princip 4: Neograničen pristup informacijama;

Princip 5: Pravo i obaveza podnošenja izvještaja o radu;

Princip 6: Sloboda odlučivanja o sadržaju i vremenu objavljivanja i slanja izvještaja o reviziji;

Princip 7: Postojanje efektivnih mehanizama za praćenje realizacije preporuke VRI;

Princip 8: Finansijska i upravljačka/administrativna autonomija i raspoloživost odgovarajućih ljudskih, materijalnih i novčanih resursa.