Мексичка декларација о независности ВРИ (према важећој номенклатури под ознаком INTOSAI-P 10) која произилази из Лимске декларације и ослања се на њу, детаљније обрађује осам суштинских принципа које признају врховне ревизијске институције (ВРИ), а то су:

Принцип 1: Постојање одговарајућег и ефективног уставног/статутарног/законодавног оквира и де фацто примијењена одредби овог оквира,

Принцип 2: Независност руководилаца и чланова (колегијалних институција) ВРИ, укључујући и сигурност мандата и законског имунитета приликом уобичајеног обављања њихових дужности;

Принцип 3: Довољно широк мандат и пуно дискреционо право, у обављању функције ВРИ;

Принцип 4: Неограничен приступ информацијама;

Принцип 5: Право и обавеза подношења извјештаја о раду;

Принцип 6: Слобода одлучивања о садржају и времену објављивања и слања извјештаја о ревизији;

Принцип 7: Постојање ефективних механизама за праћење реализације препоруке ВРИ;

Принцип 8: Финансијска и управљачка/административна аутономија и расположивост одговарајућих људских, материјалних и новчаних ресурса.