Matrica dizajna je sredstvo za utvrđivanje šta i kako će se revidirati u reviziji učinka. Svrha matrice dizajna je da pruži konkretne upute revizorima kako, na koji način pružiti odgovor na osnovno revizorsko pitanje i pojedinačna revizorska pitanja i potpitanja, koji su potrebni revizorski dokazi, iz kojih izvora, na koji način prikupljati, analizirati i kompilirati revizijske dokaze. Matrica dizajna sadrži strukturu osnovnih komponenata dizajna koji daju odgovore na slijedeće:

• Šta je područje ispitivanja i šta je predmet ispitavanja – revizijski problem?

• Koje institucije su obuhvaćene revizijom?

• Šta je fokus revizije?

• Osnovno revizijsko pitanje na koje se traži odgovor

• Revizijska pitanja i potpitanja, potrebni revizijski dokazi, na koji način će se prikupljati, analizirati i kompilirati revizijski dokazi?