Materijalnost za komponentu, koju određuje tim koji radi na agažovanju na nivou grupe. Komponenta je u ovom slučaju subjekt ili poslovna aktivnost za koje se pripremaju finansijske informacije koje bi trebalo da budu uključene u finansijske izvještaje grupe.