Kvantitativna analiza u osnovi koristi različite metode matematičke i statističke analize. Statističke metode koje mogu biti primjenjive u reviziji: Metode deskriptivne analize, mjere centralne tendencije (aritmetička sredina, mod i medijana), mjere varijabiliteta (varijansa, standardna devijacija i koeficijent varijacije), indeksi, analiza vremenskih serija – trend, regresiona analiza i korelacija. Za revizora je veoma bitno da prepozna koju od statističkih metoda primjeniti i kada. Primjena neadekvatnih metoda utiče na nivo pouzdanosti nalaza i zaključaka revizije npr. primjena mjera centralne tendencije kao jednostavnijih statističkih metoda, primjenom različitih metoda dobijamo različite rezultate koji dalje opredjeljuju nalaze i zaključke revizora. U kvantitavnoj analizi mogu se primjenjivati i metode ekonomske analize kao što su analiza minimalizacije troškova (cost minimalization analysis – CMA), analiza odnosa troškova i koristi (cost utility analysis – CUA), analiza odnosa troškova i dobiti (cost benefit analysis – CBA), analiza odnosa troškova i efekata (cost effectivnes analysis – CEA). Primjena ovih metoda pogodna je u reviziji investicionih projekata, infrastrukturnih projekata, projekata javno-privatnog partnerstava.