Квантитативна анализа у основи користи различите методе математичке и статистичке анализе. Статистичке методе које могу бити примјењиве у ревизији: Методе дескриптивне анализе, мјере централне тенденције (аритметичка средина, мод и медијана), мјере варијабилитета (варијанса, стандардна девијација и коефицијент варијације), индекси, анализа временских серија – тренд, регресиона анализа и корелација. За ревизора је веома битно да препозна коју од статистичких метода примјенити и када. Примјена неадекватних метода утиче на ниво поузданости налаза и закључака ревизије нпр. примјена мјера централне тенденције као једноставнијих статистичких метода, примјеном различитих метода добијамо различите резултате који даље опредјељују налазе и закључке ревизора. У квантитавној анализи могу се примјењивати и методе економске анализе као што су анализа минимализације трошкова (cost minimalisation analysis – CMA), анализа односа трошкова и користи (cost utility analysis – CUA), анализа односа трошкова и добити (cost benefit analysis – CBA), анализа односа трошкова и ефеката (cost effectiveness analysis – CEA). Примјена ових метода погодна је у ревизији инвестиционих пројеката, инфраструктурних пројеката, пројеката јавно-приватног партнерстава.