Razlika između kvantitavne i kvalitativne analize se opisuje kao razlika između analiziranja brojeva (kvantitavna analiza) i analiziranje teksta (kvalitativna analiza). Kvalitativna analiza u reviziji učinka podrazumijeva analize: intervjua, upitnika, anketa, sadržaja i usklađenosti dokumenata, ekspertskih mišljenja, studija slučaja, kao i analizu primjene utvrđenih pravila, postupaka i procedura.

Kvalitativnom analizom se na sistematičan i logičan način dolazi se do mišljenja i stavova različitih aktera, spoznaje o načinu organizovanja, funkcionisanja, finansiranja, upravljanja organizacijama, aktivnostima i procesima koji se revidiraju, djelovanju i uticaju kontrole, revizije, evaluacije i monitoringa na organizaciju, funkcionisanje i upravljanje.