Bilateralne i multilateralne revizije koje karakteriše koordinisana priprema, provođenje i praćenja od strane dvije ili više nezavisnih VRI, a na jednu zajednički interesantnu revizijsku temu. Kooperativne revizije između dvije ili više VRI mogu biti: paralelne, koordinisane i zajedničke revizije.

Paralelna/istovremena revizijska misija je revizija koju više ili manje simultano/istovremeno provode dva ili više autonomnih revizijskih tijela, ali sa odvojenim revizorskim timom svake institucije, koji obično izvještava samo sopstveno upravno tijelo i samo o pitanjima u okviru sopstvenog mandata. Preduslov za ovu vrstu kooperativne revizije je donošenje odluka da se provedu slične revizije, a mogu se dijeliti metodologija i pristup revizije.
Koordinisana revizija je ili zajednička revizija sa odvojenim revizorskim izvještavanjem svake od VRI ili paralelna revizija sa jednim izvještajem o reviziji pored odvojenih nacionalnih izvještaja.

Zajednička revizijska misija je revizija koju provodi jedan revizorski tim sastavljen od revizora dvije ili više nezavisnih VRI koji obično pripremaju jedan zajednički izvještaj o reviziji za prezentaciju svakom odgovarajućem upravnom tijelu, a sve ključne odluke se dijele.