Proces osmišljen u cilju pružanja objektivne procjene, na dan objavljivanja izvještaja ili prije njega, značajnih prosuđivanja tima koji radi na angažovanju i zaključaka do kojih je revizijski tim došao pri formulisanju izvještaja. Dokumentovan pregled revizorskog rada koji provodi revizor višeg ranga, druga osoba u revizorskoj organizaciji, spoljni saradnik sa odgovarajućim kvalifikacijama ili tim sastavljen od takvih pojedinaca od kojih niko nije dio tima koji radi na angažovanju, i koji imaju dovoljno i prikladno iskustvo i ovlašćenja za objektivnu procjenu značajnih prosuđivanja tima koji radi na angažovanju i zaključaka do kojih je tim došao pri formulisanju izvještaja.

(Pogledati: Kontrola kvaliteta revizijskog angažovanja i Sistem kontrole kvaliteta revizije).