Kao jedna od komponenti cjelovitog sistema internih kontrola, kontrolne aktivnosti su politike i procedure kojima se osigurava provođenje odluka rukovodstva, a mogu biti uspostavljene kao prethodne (ex ante) i naknadne (ex post) kontrole. Kontrolne aktivnosti se definišu i uspostavljaju radi kontrole povezanih politika i procedura, pravila, principa i postupaka i doprinosa upravljanju, svođenjem rizika na prihvatljiv nivo i ostvarivanja ciljeva subjekta. Kako je to zakonski definisano u javnom sektoru Republike Srpske, kontrolne aktivnosti se odnose na:

1) postupke ovlašćenja i odobravanja,

2) razdvajanje dužnosti kojom se sprečava da je jedno lice istovremeno odgovorno za odlučivanje, izvršenje, evidentiranje i kontrolu,

3) sistem dvojnog potpisa u kome nijedna obaveza ne može biti preuzeta ili izvršeno plaćanje bez potpisa rukovodioca subjekta i rukovodioca finansijske službe ili drugog ovlašćenog lica,

4) pristup sredstvima i informacijama,

5) prethodnu kontrolu pravilnosti koju sprovodi finansijski kontrolor ili drugo lice koje odredi rukovodilac subjekta,

6) postupke potpunog, tačnog, pravilnog i ažurnog evidentiranja svih poslovnih transakcija,

7) procjenu efektivnosti i efikasnosti transakcija,

8) nadgledanje postupaka,

9) postupke upravljanja ljudskim resursima i izvještavanje,

10) dokumentovanje svih transakcija koje su u vezi sa aktivnošću subjekta i u skladu sa utvrđenim pravilima i

11) postupke praćenja finansijskog upravljanja i kontrole.

Kontrolne aktivnosti su jedna od pet komponeti sistema internih kontrola (Vidjeti: Sistem internih kontrola).