Као једна од компоненти цјеловитог система интерних контрола, контролне активности су политике и процедуре којима се осигурава провођење одлука руководства, а могу бити успостављене као претходне (еx анте) и накнадне (еx пост) контроле. Контролне активности се дефинишу и успостављају ради контроле повезаних политика и процедура, правила, принципа и поступака и доприноса управљању, свођењем ризика на прихватљив ниво и остваривања циљева субјекта. Како је то законски дефинисано у јавном сектору Републике Српске, контролне активности се односе на:

1) поступке овлашћења и одобравања,

2) раздвајање дужности којом се спречава да је једно лице истовремено одговорно за одлучивање, извршење, евидентирање и контролу,

3) систем двојног потписа у коме ниједна обавеза не може бити преузета или извршено плаћање без потписа руководиоца субјекта и руководиоца финансијске службе или другог овлашћеног лица,

4) приступ средствима и информацијама,

5) претходну контролу правилности коју спроводи финансијски контролор или друго лице које одреди руководилац субјекта,

6) поступке потпуног, тачног, правилног и ажурног евидентирања свих пословних трансакција,

7) процјену ефективности и ефикасности трансакција,

8) надгледање поступака,

9) поступке управљања људским ресурсима и извјештавање,

10) документовање свих трансакција које су у вези са активношћу субјекта и у складу са утврђеним правилима и

11) поступке праћења финансијског управљања и контроле.

Контролне активности су једна од пет компонети система интерних контрола (Видјети: Систем интерних контрола).