Jedan od opštih principa revizije javnog sektora je kontrola kvaliteta. Kontrola kvaliteta se postiže ugrađivanjem definisanih procedura i procesa kontrole kvaliteta u operativni rad u svim fazama pojedinačnih revizija od planiranja revizije, sprovođenja revizije i izvještavanja do praćenja naknadnih događaja, odnosno praćenja preporuka. Takođe, kontrola kvaliteta pri obavljanju angažovanja podrazumijeva i dokumentovanje rada. Integralni dio kontrole kvaliteta su tzv. kontrolne liste koje su sastavni dio radne dokumentacije za svaku pojedinačnu reviziju u svim fazama revizije.

Implementacija kontrole kvaliteta se vrši: ispravnim postupanjem iz prve (primjenom usvojenih metodologija, datih uputstava, dobre prakse i etičkih zahtjeva), pregledom i nadzorom. Pregledom se osigurava da je rad obavljen uz primjenu usvojenih metodologija i poštovanje etičkih zahtjeva, da su dokumentovani svi aspekti revizijskog angažovanja i da su zaključci zasnovani na nalazima koji su jasni i značajni, a sam pregled mora biti dokumentovan. Nakon obavljenih pregleda implementiranih kontrola kvaliteta vrši se nadzor i njega provodi stručno i osposobljeno lice za konkretnu vrstu revizije koje nije direktno učestvovalo u revizijskom angažmanu. Nadzor se provodi internim pregledom kako revizija u toku i završenih revizijskih angažovanja.

(Pogledati: Kontrolni pregled kvaliteta angažovanja i Sistem kontrole kvaliteta revizije)