Konsolidovani finansijski izvještaji su finansijski izvještaji ekonomskih entiteta prikazani kao izvještaji pojedinačnog entiteta. Shodno tome, Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske je definisano da su konsolidovani finansijski izvještaji oni finansijski izvještaji grupe u kojima su imovina, obaveze, sopstveni kapital, prihodi, rashodi i tokovi gotovine matičnog pravnog lica i njegovih zavisnih pravnih lica prezentovani kao da su jedna ekonomska cjelina. Pri tome, grupu čine matično pravno lice i njegova zavisna pravna lica nad kojima matično pravno lice ostvaruje kontrolu, u skladu sa IAS, odnosno IFRS.
Cilj ovakvog izvještavanja je da konsolidovani finansijski izvještaji prikazuju jedino transakcije između ekonomskog i ostalih, njemu eksternih entiteta. Stoga se transakcije između entiteta u okviru ekonomskog entiteta eliminišu (vrši se konsolidacija), kako bi se izbjeglo dvostruko evidentiranje.

(Vidjeti i pojmove: Finansijski izvještaji i Ekonomski entitet)