Консолидовани финансијски извјештаји су финансијски извјештаји економских ентитета приказани као извјештаји појединачног ентитета. Сходно томе, Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске је дефинисано да су консолидовани финансијски извјештаји они финансијски извјештаји групе у којима су имовина, обавезе, сопствени капитал, приходи, расходи и токови готовине матичног правног лица и његових зависних правних лица презентовани као да су једна економска цјелина. При томе, групу чине матично правно лице и његова зависна правна лица над којима матично правно лице остварује контролу, у складу са IAS, односно IFRS.
Циљ оваквог извјештавања је да консолидовани финансијски извјештаји приказују једино трансакције између економског и осталих, њему екстерних ентитета. Стога се трансакције између ентитета у оквиру економског ентитета елиминишу (врши се консолидација), како би се избјегло двоструко евидентирање.

(Видјети и појмове: Финансијски извјештаји и Економски ентитет)