Postupci koji se odnose na nabavke robe, usluga ili radova koje provodi ugovorni organ ili sektorski ugovorni organ u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH i podzakonskih akata. Ugovorni organ, u smislu ovog zakona, je svaka institucija vlasti na državnom, entitetskom ili lokalnom nivou; pravno lice koje je osnovano za određenu svrhu s ciljem zadovoljavanja potreba od opšteg interesa, a koje nema industrijski ili komercijalni karakter (finansirano je, najvećim dijelom, iz javnih sredstava, ili nadzor nad upravljanjem vrši ugovorni organ definisan na prethodni način ili više od polovine članova skupštine, upravnog ili nadzornog odbora su imenovani ili izabrani predstavnici ugovornih organa definisanih na prethodni način); te asocijacija koju su formirali jedna ili više institucija vlasti ili pravna lica definisani kao prethodno.