Поступци који се односе на набавке робе, услуга или радова које проводи уговорни орган или секторски уговорни орган у складу с одредбама Закона о јавним набавкама БиХ и подзаконских аката. Уговорни орган, у смислу овог закона, је свака институција власти на државном, ентитетском или локалном нивоу; правно лице које је основано за одређену сврху с циљем задовољавања потреба од општег интереса, а које нема индустријски или комерцијални карактер (финансирано је, највећим дијелом, из јавних средстава, или надзор над управљањем врши уговорни орган дефинисан на претходни начин или више од половине чланова скупштине, управног или надзорног одбора су именовани или изабрани представници уговорних органа дефинисаних на претходни начин); те асоцијација коју су формирали једна или више институција власти или правна лица дефинисани као претходно.