Sekundarni dokazi se najčešće koriste kao dopuna ili osnov za izvođenje primarnih dokaza, a mogu biti:

⦁ ranije provedena istraživanja vladinih, nevladinih, međunarodnih organizacija publikovana u formi publikacija, biltena, izvještaja i informacija;

⦁ naučna i druga istraživanja univerziteta i drugih naučno istraživačkih organizacija, uključujući naučnu i stručnu literaturu;

⦁ izvještaji finansijske revizije i izvještaji drugih VRI;

⦁ mediji, štampani i elektronski.