Izvještaj o tokovima gotovine sastavlja se i prezentuje kao sastavni dio finansijskih izvještaja za svaki period za koji se prezentuje obavezni set finansijskih izvještaja. Korisnici finansijskih izvještaja nekog subjekta su zainteresovani za način na koji je taj entitet generisao i koristio gotovinu i ekvivalente gotovine u izvještajnom periodu (kao poslovne, investicione ili finansijske aktivnosti). Informacije o tokovima gotovine izvještajnog entiteta u toku perioda takođe pomažu korisnicima da procijene sposobnost entiteta da generiše buduće neto prilive gotovine. One ukazuju na način kako izvještajni entitet dobija i troši gotovinu, uključujući i informacije o zaduživanju i otplati dugova, dividendama u gotovini ili drugim vrstama raspodjele gotovine investitorima, i o drugim faktorima koji mogu uticati na likvidnost ili solventnost entiteta.

Kada se koristi zajedno sa ostalim finansijskim izvještajima, ovaj izvještaj pruža informacije koje omogućavaju korisnicima procjenu promjena neto imovine subjekta/entiteta, njegovu finansijsku strukturu (uključujući likvidnost i solventnost) i njegovu sposobnost da utiče na iznose i vremensko određenje tokova gotovine, kako bi se prilagodio promjenljivim okolnostima i mogućnostima. Naziva se i Bilans novčanih tokova.