Извјештај о токовима готовине саставља се и презентује као саставни дио финансијских извјештаја за сваки период за који се презентује обавезни сет финансијских извјештаја. Корисници финансијских извјештаја неког субјекта су заинтересовани за начин на који је тај ентитет генерисао и користио готовину и еквиваленте готовине у извјештајном периоду (као пословне, инвестиционе или финансијске активности). Информације о токовима готовине извјештајног ентитета у току периода такође помажу корисницима да процијене способност ентитета да генерише будуће нето приливе готовине. Оне указују на начин како извјештајни ентитет добија и троши готовину, укључујући и информације о задуживању и отплати дугова, дивидендама у готовини или другим врстама расподјеле готовине инвеститорима, и о другим факторима који могу утицати на ликвидност или солвентност ентитета.

Када се користи заједно са осталим финансијским извјештајима, овај извјештај пружа информације које омогућавају корисницима процјену промјена нето имовине субјекта/ентитета, његову финансијску структуру (укључујући ликвидност и солвентност) и његову способност да утиче на износе и временско одређење токова готовине, како би се прилагодио промјенљивим околностима и могућностима. Назива се и Биланс новчаних токова.