Između pojmova ekonomičnost, efikasnost i efektivnost u reviziji učinka postoje interakcije i u cilju njihove ilustracije može se koristiti input – output model. Model podrazumijeva “sliku“ kojom se mogu prikazati sve aktivnosti u javnom sektoru. Ovaj model opisuje način na koji se sa jedne pozicije u procesu prelazi na drugu uz korištenje određenih resursa, a u svrhu postizanja specifičnih ciljeva. Ekonomičnost se tiče ulaza/inputa, efikasnost se tiče kako i na koji način da ti ulazi konvertuju u izlaze/outpute, a efektivnost se tiče efekata dobijenih izlazima (“outcomes“).