Akronim od „The INTOSAI Framework of Professional Pronouncements“ odnosno INTOSAI Okvir profesionalnih saopštenja (objava). Ovaj INTOSAI okvir ili IFPP obuhvata tri grupe profesinalnih objava (saopštenja) a to su:

⦁ principi (skraćeno INTOSAI-P),

⦁ standardi (skraćeno: ISSAI) i

⦁ smjernice (skraćeno (GUID).

INTOSAI principi, standardi i smjernice nadahnjuju i podupiru vrhovne revizijske institucije u izradi visokokvalitetnih revizijskih izvještaja od značaja za javnost i druge ključne korisnike. Njihovo usvajanje može zavisiti od zakonskog mandata i uslova u određenoj državi. U Republici Srpskoj je zakonom propisana obaveza Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske kao vrhovne revizorske institucije da primjenjuje INTOSAI standarde revizije i revizorske standarde Međunarodne federacije računovođa IFAC.