Акроним од “The INTOSAI Framework of Professional Pronouncements” односно INTOSAI Оквир професионалних саопштења (објава). Овај INTOSAI оквир или IFPP обухвата три групе професиналних објава (саопштења) а то су:

⦁ принципи (скраћено INTOSAI-P)),

⦁ стандарди (скраћено: ISSAI)) и

⦁ смјернице (скраћено (GUID)).

INTOSAI принципи, стандарди и смјернице надахњују и подупиру врховне ревизијске институције у изради висококвалитетних ревизијских извјештаја од значаја за јавност и друге кључне кориснике. Њихово усвајање може зависити од законског мандата и услова у одређеној држави. У Републици Српској је законом прописана обавеза Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске као врховне ревизорске институције да примјењује INTOSAI стандарде ревизије и ревизорске стандарде Међународне федерације рачуновођа IFAC.