Finansijski izvještaji pripremljeni u skladu sa okvirom opšte namjene, a namijenjeni su zadovoljavanju potreba korisnika koji nisu u poziciji da zahtijevaju izvještaje prilagođene njihovim specifičnim potrebama za informacijama. Korisnici finansijskih izvještaja opšte namjene su poreski obveznici, zakonodavna tijela, povjerioci, dobavljači, šira javnost i zaposleni.

Finansijski izvještaji opšte namjene se pripremaju u skladu sa pretpostavkom da će subjekt/entitet stalno poslovati i da će nastaviti sa poslovanjem i izvršavanjem svojih zakonskih obaveza u vremenskom roku koji se može predvidjeti.