Finansijski izvještaji predstavljaju ekonomske fenomene u formi riječi i brojeva. Da bi bile korisne, finansijske informacije ne treba samo da predstavljaju relevantne transakcije i događaje, već i da ih predstavljaju vjerodostojno. Za savršeno vjerodostojno predstavljanje finansijski izvještaj treba da ima tri karakteristike, da bude potpun, neutralan i bez grešaka. (Pogledati: Vjerodostojno predstavljanje)

Dakle, po definiciji, finansijski izvještaj predstavlja struktirisani prikaz istorijskih finansijskih informacija, uključujući objelodanjivanja (Vidjeti: Objelodanjivanja), koji je namijenjen za prikazivanje ekonomskih resursa ili obaveza subjekta (entiteta revizije) u datom vremenskom periodu ili promjena nastalih u nekom periodu, u skladu sa okvirom finansijskog izvještavanja. (Vidjeti: Okvir finansijskog izvještavanja) Shodno Zakonu o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, pravno lice ili preduzetnik koji vodi dvojno knjigovodstvo sačinjavaju i prezentuju javnosti finansijske izvještaje za poslovnu godinu završenu 31. decembra tekuće godine sa uporednim podacima za prethodnu godinu. Pojam “finansijski izvještaji” se obično odnosi na kompletan set finansijskih izvještaja utvrđenih zahtjevima primjenljivog okvira finansijskog izvještavanja, ali se može odnositi i na pojedinačne finansijske izvještaje (pogledati pod: Set finansijskih izvještaja).