Finansijski izveštaji treba da vjerno predstavljaju finansijsko stanje, finansijsku uspješnost i novčane tokove nekog subjekta/entiteta. Fer prezentacija zahtijeva vijeran prikaz efekata transakcija, drugih događaja i stanja u skladu sa definicijama i kriterijumima za priznavanje za sredstva, obaveze, prihode i rashode utvrđene u računovodstvenim standardima. Primjena Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor, sa dodatnim objelodanjivanjima, ukoliko su potrebna, omogućava sastavljanje, u skoro svim okolnostima, finansijskih izvještaja kojima se ostvaruje fer prezentacija.