Финансијски извештаји треба да вјерно представљају финансијско стање, финансијску успјешност и новчане токове неког субјекта/ентитета. Фер презентација захтијева вијеран приказ ефеката трансакција, других догађаја и стања у складу са дефиницијама и критеријумима за признавање за средства, обавезе, приходе и расходе утврђене у рачуноводственим стандардима. Примјена Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, са додатним објелодањивањима, уколико су потребна, омогућава састављање, у скоро свим околностима, финансијских извјештаја којима се остварује фер презентација.