Identifikacija i analiza relevantnih pitanja, uključujući obavljanje drugih postupaka po potrebi, kako bi se donio konkretan zaključak o datim pitanjima. Termin „evaluacija“ se uobičajeno koristi u vezi s jednim skupom tema, uključujući dokaze, rezultate postupaka i efektivnost reagovanja rukovodstva na rizike.

Vidjeti: Procjenjivanje.