Etičke vrijednosti su pojmovi koji ukazuju na ono što je od značaja i koji treba da budu vodilja u donošenju odluka osoblja vrhovne revizijske institucije (VRI) i same VRI.
Etički principi su usmjerenja kako ove vrijednosti treba da budu primijenjene u praksi i, u skladu s tim, ono što bi trebalo da predstavlja odgovarajuće ponašanje.
Pet fundamentalnih etičkih vrijednosti i odgovarajući sažeci vodećih principa koji su definisani Kodeksom etike ISSAI 130 su:

a) Integritet – da se postupa pošteno, pouzdano i u javnom interesu;

b) Nezavisnost i objektivnost – da se ne podliježe okolnostima ili uticajima koji kompromituju ili mogu da kompromituju profesionalno prosuđivanje i da se djeluje na nepristrasan način;

c) Kompetentnost – steći i održavati znanja i vještine koji odgovaraju povjerenoj ulozi te ponašanje u skladu sa važećim standardima i dužnom pažnjom;

d) Profesionalno ponašanje – pridržavanje važećih zakona, propisa i konvencija (dogovora), te izbjegavanje ponašanja koje može diskreditovati vrhovnu revizijsku instituciju;

e) Povjerljivost i transparentnost – da se na odgovarajući način zaštite informacije, balansirajući ovo sa potrebom za transparentnošću i odgovornošću.