Етичке вриједности су појмови који указују на оно што је од значаја и који треба да буду водиља у доношењу одлука особља врховне ревизијске институције (ВРИ) и саме ВРИ.
Етички принципи су усмјерења како ове вриједности треба да буду примијењене у пракси и, у складу с тим, оно што би требало да представља одговарајуће понашање.
Пет фундаменталних етичких вриједности и одговарајући сажеци водећих принципа који су дефинисани Кодексом етике ISSAI 130 су:

а) Интегритет – да се поступа поштено, поуздано и у јавном интересу;

б) Независност и објективност – да се не подлијеже околностима или утицајима који компромитују или могу да компромитују професионално просуђивање и да се дјелује на непристрасан начин;

ц) Компетентност – стећи и одржавати знања и вјештине који одговарају повјереној улози те понашање у складу са важећим стандардима и дужном пажњом;

д) Професионално понашање – придржавање важећих закона, прописа и конвенција (договора), те избјегавање понашања које може дискредитовати врховну ревизијску институцију;

е) Повјерљивост и транспарентност – да се на одговарајући начин заштите информације, балансирајући ово са потребом за транспарентношћу и одговорношћу.