Pojedinci, organizacije i grupe za koje revizor očekuje da će koristiti izvještaj o finansijskoj reviziji, pregledu, uvjeravanju ili srodnim uslugama. Mogu postojati ciljni korisnici osim onih na koje je adresiran revizorski izvještaj. Zakonodavna i izvršna vlast, državne agencije, treće strane kojih se tiče revizijski izvještaj i javnost mogu svi biti ciljni korisnici. Uobičajeno se u drugim vrstama revizije koristi i termin Predviđeni korisnici (pogledati).